بسته اشتراکی


بسته اشتراکی مورد نظر خود را انتخاب کنید
 • یک ساله

  مبلغ 1.48 میلیون تومان
  • انتخاب همه گروه آماری جهت بهره برداری
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  خرید
 • یک ماهه

  مبلغ 420 هزار تومان
  • انتخاب همه گروه آماری جهت بهره برداری
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  خرید
 • یک ماهه ویژه

  مبلغ 275 هزار تومان
  • انتخاب 5 گروه آماری جهت بهره برداری
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  خرید
 • روزانه

  مبلغ 14 هزار تومان
  • انتخاب 2 گروه آماری جهت بهره برداری
  • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
  • امکان دانلود فایل Excel
  • امکان دانلود فایل JPG
  • امکان دانلود فایل PDF
  خرید
 • یک ساله طلایی

  مبلغ 12 میلیون تومان
   • انتخاب همه گروه آماری جهت بهره برداری
   • حداکثر تعداد کاربران این بسته 5 نفر
   • 10 درصد افزایش تعرفه به ازای هر کاربراضافه
   • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
   • امکان دانلود فایل Excel
   • امکان دانلود فایل JPG
   • امکان دانلود فایل PDF
  درخواست
 • یک ساله نقره ای

  مبلغ 8 میلیون تومان
   • انتخاب همه گروه آماری جهت بهره برداری
   • حداکثر تعداد کاربران این بسته 3 نفر
   • 0 درصد افزایش تعرفه به ازای هر کاربراضافه
   • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
   • امکان دانلود فایل Excel
   • امکان دانلود فایل JPG
   • امکان دانلود فایل PDF
  درخواست
 • یک ساله ویژه

  مبلغ 5 میلیون تومان
   • انتخاب 5 گروه آماری جهت بهره برداری
   • حداکثر تعداد کاربران این بسته 3 نفر
   • 0 درصد افزایش تعرفه به ازای هر کاربراضافه
   • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
   • امکان دانلود فایل Excel
   • امکان دانلود فایل JPG
   • امکان دانلود فایل PDF
  درخواست
 • شش ماهه

  مبلغ 3 میلیون تومان
   • انتخاب 5 گروه آماری جهت بهره برداری
   • حداکثر تعداد کاربران این بسته 3 نفر
   • 0 درصد افزایش تعرفه به ازای هر کاربراضافه
   • دسترسی رایگان به اینفوگرافیک ها
   • امکان دانلود فایل Excel
   • امکان دانلود فایل JPG
   • امکان دانلود فایل PDF
  درخواست