تعداد معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به تفکیک نوع بازار