ارزش معاملات سهام به تفکیک نوع بازار در بورس تهران