برآورد سطح، میزان تولید و عملکرد محصول آفتابگردان آجیلی