عملکرد در زمینه مبارزه غیر شیمیایی با آفات و بیماری‌ها