طول راه های شریانی و ترانزیتی تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور