طول راه های تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و شهرسازی در سطح کشور( بدون راه هاي روستایی)