شرکت های مشمول در بورس اوراق بهادار تهران (سالانه)