ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (ماهانه)

ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (ماهانه)

ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (ماهانه)

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/02/18
توضیحات

آمار فوق ارزش صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را در بازه ماهانه اردیبهشت 1397 تا دی 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.