ارزش معاملات خرد صندوق های سرمایه گذاری بورس انرژی (ماهانه)

ارزش معاملات خرد صندوق های سرمایه گذاری بورس انرژی (ماهانه)

ارزش معاملات خرد صندوق های سرمایه گذاری بورس انرژی (ماهانه)

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/05/24
توضیحات

آمار فوق ارزش معاملات خرد صندوق های سرمایه گذاری بورس انرژی را در بازه ماهانه فروردین 1397 تا تیر 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.