ارزش کل انواع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بورس (ماهانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/02/18
توضیحات

آمار فوق ارزش کل انواع صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بورس را در بازه ماهانه اردیبهشت 1397 تا دی 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.