تعداد کل انواع صندوق های سرمایه گذاری در بورس (ماهانه)

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/02/18
توضیحات

آمار فوق تعداد کل انواع صندوق های سرمایه گذاری در بورس را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا دی 1399 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.