ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران (ماهانه)

ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران (ماهانه)

جهت مشاهده این نمودار ، لطفا بسته اشتراکی تهیه فرمایید. خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/07/24
توضیحات

آمار فوق ارزش بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران را در بازه ماهانه اسفند 1396 تا شهریور 1400 نشان مي دهد که بر مبناي اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد.
اين آمار به صورت ماهانه و همزمان با انتشار سازمان بورس و اوراق بهادار بروزرساني مي گردد.