جمعیت مناطق روستایی

جمعیت مناطق روستایی

جمعیت مناطق روستایی

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/04/28
توضیحات

آمار فوق جمعیت مناطق روستایی را در بازه سال‌های 1335 تا 1395 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) جمعیت غیر ساکن مربوط به سال 1390 در جمعیت کل لحاظ شده است.
2) منظور از جمعيت ساكن در نقاط روستايی در هر يک از محدوده‌‌هاي دهستان، بخش، شهرستان، استان يا كشور، جمعيت تمامي آبادي‌هايی است كه در همان محدوده قرار دارد و جمعيت هر آبادی، عبارت است از مجموع تعداد اعضای همه خانوارهای معمولی جمعيت ساكن در نقاط روستايی ساكن، مؤسسه‌ای و گروهی كه اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشماری در آن آبادی واقع است.