تعداد دستگیرشدگان جرایم مختلف زن 18 تا 24 ساله

تعداد دستگیرشدگان جرایم مختلف زن 18 تا 24 ساله

تعداد دستگیرشدگان جرایم مختلف زن 18 تا 24 ساله

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1398/12/07
توضیحات

آمار فوق تعداد دستگیرشدگان جرایم مختلف زن 18 تا 24 ساله را در بازه سال‌های 1375 تا 1394 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل قتل عمد و غيرعمد، مرگ‌های اتفاقی، ضرب و جرح و صدمه، تهديد، اجبار و اكراه، تظاهر به چاقو كشی و مسموم كردن عمدی است.
2) علت اختلاف سرجمع با اجزا، مربوط به تعداد افرادی است كه گروه سنی آنان مشخص نبوده و آمار مربوط به اين افراد فقط در جمع منظور شده است.