جمع کل دستگیرشدگان جرایم مختلف زن

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/02/16
توضیحات

آمار فوق جمع کل دستگیرشدگان جرایم مختلف زن را در بازه سال‌های 1375 تا 1394 نشان می‌دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) این آمار شامل قتل عمد و غيرعمد، مرگ‌های اتفاقی، ضرب و جرح و صدمه، تهديد، اجبار و اكراه، تظاهر به چاقو كشی و مسموم كردن عمدی است.
2) علت اختلاف سرجمع با اجزا، مربوط به تعداد افرادی است كه گروه سنی آنان مشخص نبوده و آمار مربوط به اين افراد فقط در جمع منظور شده است.