میزان تولید گل شاخه بریده گلخانه ای در کشور

میزان تولید گل شاخه بریده گلخانه ای در کشور

میزان تولید گل شاخه بریده گلخانه ای در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: شاخه
بروزرسانی: 1400/05/05
توضیحات

آمار فوق میزان تولید گل شاخه بریده گلخانه ای در کشور را در بازه سال های 1391 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.