موجودی بوجار ثابت بخش ادوات کشاورزی کشور

موجودی بوجار ثابت بخش ادوات کشاورزی کشور

موجودی بوجار ثابت بخش ادوات کشاورزی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دستگاه
بروزرسانی: 1400/04/13
توضیحات

آمار فوق موجودی بوجار ثابت بخش ادوات کشاورزی کشور را در بازه سال های 1389 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.