شبکه های مراقبت و پیش آگاهی درختان میوه هسته دار در کشور

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی درختان میوه هسته دار در کشور

شبکه های مراقبت و پیش آگاهی درختان میوه هسته دار در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/23
توضیحات

آمار فوق شبکه های مراقبت و پیش آگاهی درختان میوه هسته دار در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.