مبارزه با آفات محصول گندم در کشور

مبارزه با آفات محصول گندم در کشور

مبارزه با آفات محصول گندم در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/22
توضیحات

آمار فوق مبارزه با آفات محصول گندم در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:
1) در آمار فوق در بازه سال‌های 1396-1395 آمار مربوط به سطوح مبارزه با آفات گندم با احتساب آفات عمومی و همگانی میباشد.
2) در آمار فوق در بازه سال‌های 1397-1396 آمار مربوط به سطوح مبارزه با آفات عمومی و همگانی از آمار مبارزه با آفات گندم حذف شده و این ارقام در گزارشات مربوط به مدیریت آفات عمومی لحاظ گردیده است.