تعداد شاغلین مزارع پرورش سایر آبزیان در کشور

تعداد شاغلین مزارع پرورش سایر آبزیان در کشور

تعداد شاغلین مزارع پرورش سایر آبزیان در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نفر
بروزرسانی: 1399/04/25
توضیحات

آمار فوق تعداد شاغلین مزارع پرورش سایر آبزیان در کشور را در بازه سال های 1392 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.