عملکرد سطح دیم پنبه در کشور

عملکرد سطح دیم پنبه در کشور

عملکرد سطح دیم پنبه در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم بر هکتار
بروزرسانی: 1400/04/15
توضیحات

آمار فوق عملکرد سطح دیم پنبه در کشور را در بازه سال‌های 1385_1384 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.