میزان سطح زیر کشت تولید زعفران در کشور

میزان سطح زیر کشت تولید زعفران در کشور

میزان سطح زیر کشت تولید زعفران در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/05/05
توضیحات

آمار فوق میزان سطح زیر کشت تولید زعفران در کشور را در بازه سال های 1382 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.