میزان تولید گل شاخه بریده فضای باز در کشور

میزان تولید گل شاخه بریده فضای باز در کشور

میزان تولید گل شاخه بریده فضای باز در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: شاخه
بروزرسانی: 1400/05/05
توضیحات

آمار فوق میزان تولید گل شاخه بریده فضای باز در کشور را در بازه سال های 1392 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.