میزان عملکرد در هکتار تولید بادمجان گلخانه ای در کشور

میزان عملکرد در هکتار تولید بادمجان گلخانه ای در کشور

میزان عملکرد در هکتار تولید بادمجان گلخانه ای در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن در هکتار
بروزرسانی: 1400/05/05
توضیحات

آمار فوق میزان عملکرد در هکتار تولید بادمجان گلخانه ای در کشور را در بازه سال های 1391 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.