میزان کل فروش انواع بذر در بخش کشاورزی کشور

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/05/04
توضیحات

آمار فوق میزان کل فروش انواع بذر در بخش کشاورزی کشور را در بازه سال های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.