میزان فروش کامل ماکرو در بخش کودها و سموم شیمیایی کشور

میزان فروش کامل ماکرو در بخش کودها و سموم شیمیایی کشور

میزان فروش کامل ماکرو در بخش کودها و سموم شیمیایی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/28
توضیحات

آمار فوق میزان فروش کامل ماکرو در بخش کودها و سموم شیمیایی کشور را در بازه سال های 1386 تا 1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.