میزان کل سطح غیر بارور سایر میوه های خشک در کشور

میزان کل سطح غیر بارور سایر میوه های خشک در کشور

میزان کل سطح غیر بارور سایر میوه های خشک در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1399/11/21
توضیحات

آمار فوق میزان کل سطح غیر‌بارور سایر میوه‌های خشک در کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.