میزان عملکرد آبی محصول گردو در کشور

میزان عملکرد آبی محصول گردو در کشور

میزان عملکرد آبی محصول گردو در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم در هکتار
بروزرسانی: 1399/11/20
توضیحات

آمار فوق میزان عملکرد آبی محصول گردو در کشور را در بازه سال‌های 1387 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.