میزان سطح بارور آبی محصول شفتالو در کشور

میزان سطح بارور آبی محصول شفتالو در کشور

میزان سطح بارور آبی محصول شفتالو در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1399/11/18
توضیحات

آمار فوق میزان سطح بارور آبی محصول شفتالو در کشور را در بازه سال‌های 1387 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
توضیحات:
1) در آمار سال 1398 مجموع محصولات هلو ،شلیل و شفتالو لحاظ شده است.