میزان سطح بارور آبی محصول پکان در کشور

میزان سطح بارور آبی محصول پکان در کشور

میزان سطح بارور آبی محصول پکان در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1399/11/21
توضیحات

آمار فوق میزان سطح بارور آبی محصول پکان در کشور را در بازه سال‌های 1394 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.