میزان سطح غیر بارور آبی کل میوه های دانه دار در کشور

میزان سطح غیر بارور آبی کل میوه های دانه دار در کشور

میزان سطح غیر بارور آبی کل میوه های دانه دار در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1399/11/18
توضیحات

آمار فوق میزان سطح غیر‌بارور آبی کل میوه های دانه‌دار در کشور را در بازه سال‌های 1387 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.