میزان تدارک کود شیمیایی سوپر فسفات ساده از محل تولید داخلی بخش کشاورزی کشور

میزان تدارک کود شیمیایی سوپر فسفات ساده از محل تولید داخلی بخش کشاورزی کشور

میزان تدارک کود شیمیایی سوپر فسفات ساده از محل تولید داخلی بخش کشاورزی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/05/04
توضیحات

آمار فوق میزان تدارک کود شیمیایی سوپر فسفات ساده از محل تولید داخلی بخش کشاورزی کشور را در بازه سال های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.