تعداد واحدهای تولیدی صنایع تولید پودر ماهی و آبزیان غیرخوراکی کشور

تعداد واحدهای تولیدی صنایع تولید پودر ماهی و آبزیان غیرخوراکی کشور

تعداد واحدهای تولیدی صنایع تولید پودر ماهی و آبزیان غیرخوراکی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: فقره
بروزرسانی: 1400/05/09
توضیحات

آمار فوق تعداد واحدهای تولیدی صنایع تولید پودر ماهی و آبزیان غیرخوراکی کشور در بخش کشاورزی را در بازه سال های 1383 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.

توضیحات:

1) آمار سال 1387 مربوط به بخش جواز های صادره و سال های ماقبل آن مربوط به واحد های در حال بهره برداری ذکر شده است.