تعداد واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی پسته کشور

تعداد واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی پسته کشور

تعداد واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی پسته کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: فقره
بروزرسانی: 1400/05/09
توضیحات

آمار فوق تعداد واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی پسته کشور در بخش کشاورزی را در بازه سال های 1394 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.

توضیحات:

1) آمار سال 1387 مربوط به بخش جواز های صادره و سال های ماقبل آن مربوط به واحد های در حال بهره برداری ذکر شده است.

2) این بخش شامل پاک کردن، پوست گیری، خشک کردن و بسته بندی می باشد.