ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع تولید انواع کود کشور

ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع تولید انواع کود کشور

ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع تولید انواع کود کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/05/09
توضیحات

آمار فوق ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع تولید انواع کود کشور در بخش کشاورزی را در بازه سال های 1393 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.