ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی خشکبار کشور

ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی خشکبار کشور

ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی خشکبار کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/05/09
توضیحات

آمار فوق ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی خشکبار کشور در بخش کشاورزی را در بازه سال های 1383 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.

توضیحات:

1) آمار سال 1387 مربوط به بخش جواز های صادره و سال های ماقبل آن مربوط به واحد های در حال بهره برداری ذکر شده است.

2) این بخش شامل پاک کردن، خشک کردن، پوست گیری و بسته بندی خشکبار می باشد.

3) آمار ذکر شده تا انتهای سال 1394 مربوط به خشکبار به جز پسته می باشد.