ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی خرما کشور

ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی خرما کشور

ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی خرما کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/05/09
توضیحات

آمار فوق ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی صنایع فرآوری و بسته بندی خرما کشور در بخش کشاورزی را در بازه سال های 1383 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.

توضیحات:

1) آمار سال 1387 مربوط به بخش جواز های صادره و سال های ماقبل آن مربوط به واحد های در حال بهره برداری، ذکر شده است.