قیمت کنجاله تخم پنبه (بهشهر) در کشور

قیمت کنجاله تخم پنبه (بهشهر) در کشور

قیمت کنجاله تخم پنبه (بهشهر) در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم‌-‌ریال
بروزرسانی: 1399/11/07
توضیحات

آمار فوق قیمت کنجاله تخم پنبه (بهشهر) در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1387 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.