میزان صید کوسه ماهی در آب های جنوب کشور

میزان صید کوسه ماهی در آب های جنوب کشور

میزان صید کوسه ماهی در آب های جنوب کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1399/04/30
توضیحات

آمار فوق میزان صید کوسه ماهی در آب های جنوب کشور را در بازه سال های 1381 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.