میزان فروش حشره کش در بخش کودها و سموم شیمیایی کشور

میزان فروش حشره کش در بخش کودها و سموم شیمیایی کشور

میزان فروش حشره کش در بخش کودها و سموم شیمیایی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: لیتر/کیلوگرم
بروزرسانی: 1400/05/04
توضیحات

آمار فوق میزان فروش حشره کش در بخش کودها و سموم شیمیایی کشور را در بازه سال های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.