میزان عملکرد دیم محصول گردو در کشور

میزان عملکرد دیم محصول گردو در کشور

میزان عملکرد دیم محصول گردو در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم در هکتار
بروزرسانی: 1399/11/20
توضیحات

آمار فوق میزان عملکرد دیم محصول گردو در کشور را در بازه سال‌های 1392 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.