مساحت اراضی زراعی دیم زیر کشت

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/05/04
توضیحات

آمار فوق مساحت اراضی زراعی دیم زیر کشت را در سال های منتخب 1367، 1372، 1382 و 1393 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران می باشد.

توضیحات:
1) 
این آمار براساس نتیجه سرشماری عمومی كشاورزی مركز آمار ايران بدست آمده است.