ظرفیت واحدهای کبک توأم در کشور

ظرفیت واحدهای کبک توأم در کشور

ظرفیت واحدهای کبک توأم در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: قطعه
بروزرسانی: 1399/04/18
توضیحات

آمار فوق ظرفیت واحدهای کبک توأم در کشور را در بازه سال های 1393 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.