موجودی کودپاش حیوانی بخش ادوات کشاورزی کشور

موجودی کودپاش حیوانی بخش ادوات کشاورزی کشور

موجودی کودپاش حیوانی بخش ادوات کشاورزی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دستگاه
بروزرسانی: 1400/04/13
توضیحات

آمار فوق موجودی کودپاش حیوانی بخش ادوات کشاورزی کشور را در بازه سال های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.

توضیحات:

1) آمار سال های 1385، 1386 در دسترس نمی باشد.