شاخص کل بهای خدمات در بخش گروه های اختصاصی تولید کننده (100=1395)

شاخص کل بهای خدمات در بخش گروه های اختصاصی تولید کننده (100=1395)

شاخص کل بهای خدمات گروه های اختصاصی تولید کننده (100=1395)

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: یکشنبه 20 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای خدمات در بخش گروه های اختصاصی تولید کننده (100=1395) در بازه سال های 1376 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.