شاخص کل بهای اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه (100=1395)

شاخص کل بهای اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه (100=1395)

شاخص کل بهای اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: واحد
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق شاخص کل بهای اثاث، لوازم و خدمات مورداستفاده در خانه (100=1395) در بازه سال های 1369 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.