میزان تملک دارایی های مالی دولت

میزان تملک دارایی های مالی دولت

تملک دارایی های مالی دولت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق میزان تملک دارایی های مالی دولت در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار عموماً در برگیرنده باز پرداخت واگذاری های مالی ايجاد شده در دوره های قبل به خصوص در زمينه انتشار انواع اورق اسلامی می باشد.