میزان واگذاری دارایی های مالی دولت

میزان واگذاری دارایی های مالی دولت

واگذاری دارایی های مالی دولت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق میزان واگذاری دارایی های مالی دولت در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار در برگیرنده منابع  مالی داخلی و خارجی جذب شده توسط دولت می باشد.
2) بعضی از سرفصل های عمده شامل: فروش انواع اوراق اسلامي از جمله اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی، وصولی از محل واگذاری شرکت های دولتی، استفاده از تنخواه گردان خزانه و استفاده از تسهيلات خارجی می باشند.