خالص میزان واگذاری های دارایی های مالی دولت

خالص میزان واگذاری های دارایی های مالی دولت

خالص واگذاری های دارایی های مالی دولت

قیمت از ۱۰,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
تاریخ آخرین بروزرسانی: شنبه 12 بهمن 1398

آمار فوق خالص میزان واگذاری های دارایی های مالی دولت در بازه سال های 1380 تا 1396 را نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) این آمار حاصل تفاضل واگذاری دارايي های مالی از تملک دارايی های مالی مي باشد. و همچنین تراز کننده عمليات مالی دولت می باشد که معادل قدر مطلق تراز عملياتی و سرمايه ای می باشد.